OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Czy szkolenie bhp jest obowiązkowe?

Tak, obowiązek szkoleń bhp wynika z Kodeksu Pracy, który to nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp. Zgodnie z artykułem 2373 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik w dniu zatrudnienia jest zobowiązany do odbycia szkolenia wstępnego bhp oraz po określonym upływie czasu (6 lub 12 miesięcy w zależności od rodzaju szkolenia) przejścia szkolenia okresowego BHP dla danej grupy stanowisk.

Kto jest zwolniony z obowiązku szkolenia bhp?

Zgodnie z Artykułem 2373 Kodeksu Pracy, szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Szkolenie okresowe pracownika, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne.

Co zrobić w przypadku przekroczenia terminu okresowego szkolenia bhp?

Szkolenie okresowe bhp ma na celu aktualizację wiedzy pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekroczenie terminu tego szkolenia w razie kontroli PIP może zakończyć się mandatem dla pracodawcy.

Kiedy okaże się, że pracownik lub większa grupa pracowników ma nieważne szkolenie okresowe BHP (brak szkolenia lub przekroczenie terminu), należy niezwłocznie skierować takie osoby na odpowiednie szkolenie w zależności od zajmowanego stanowiska pracy. Szkolenie może być przeprowadzone w formie online lub stacjonarnie.

Konsekwencje dla pracodawcy za brak szkoleń bhp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikom szkoleń w zakresie bhp. Kodeks pracy przewiduje również sankcje dla pracodawców, którzy nie dopełniają tego obowiązku. Organem kontrolującym dopełnienie przez pracodawcę obowiązku związanego z prowadzeniem szkoleń bhp jest Państwowa Inspekcja Pracy. W przypadku kontroli oraz stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, pracodawca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł. Dodatkowonależy zaznaczyć iż pracownik ma prawo do odmowy wykonywania pracy gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp oraz stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia.