OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Czy szkolenia bhp są ważne u innego pracodawcy?

Szkolenia wstępne

Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy pracownik podejmujący zatrudnienie powinien odbyć szkolenie wstępne w dziedzinie BHP, składające się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Szkolenie wstępne bhp uwzględnia specyfikę stanowiska pracy w danym przedsiębiorstwie oraz skupia się na przygotowaniu nowego pracownika do wykonywania pracy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż.

Z racji tego, że szkolenia wstępne bhp uwzględniają specyfikę pracy w danym przedsiębiorstwie, każda zmiana zatrudnienia wiąże się z koniecznością jego ponownego odbycia.

W przypadku zmiany stanowiska pracy w obrębie jednego przedsiębiorstwa, wystarczy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy, instruktaż ogólny zachowuje ważność. Informację dotyczące ważności szkoleń bhp znajdują się w poprzednich postach.

Szkolenia okresowe

Szkolenie okresowe bhp należy przeprowadzić w okresie przewidzianym dla danego stanowiska pracy (informacja o czasookresach szkoleń okresowych znajduje się w innym poście).

Zgodnie z § 15 ust. 5 rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. ze szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, może być zwolniona osoba, która:

  • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego,
  • odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Reasumując, pracodawca ma obowiązek poddać szkoleniom okresowym pracowników, chyba że pracownik posiada aktualne szkolenie w tym zakresie. Jeżeli program szkolenia okresowego bhp u poprzedniego pracodawcy uwzględniał zakres tematyczny wymagany na nowym stanowisku pracy, zachowuje ono ważność .

Czy zmiana stanowiska pracy wiąże się z ponowny odbyciem szkolenia bhp?

Zmiana stanowiska pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa zobowiązuje pracownika do odbycia instruktażu stanowiskowego, który jest częścią szkolenia wstępnego bhp. Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapewnić pracownikowi zapoznanie się z danym stanowiskiem pracy, czynnikami, które na nim występują oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Instruktaż stanowiskowy ma na celu, zapoznanie pracownika z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

W przypadku zmiany zatrudnienia na inne miejsce pracy, należy ponownie odbyć szkolenie wstępne w dziedzinie bhp, składające się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.