OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Czy pracodawca ma obowiązek odbycia szkolenia BHP?

Czy pracodawca ma obowiązek odbycia szkolenia bhp ?

Zgodnie z Kodeksem Pracy definicja pracodawcy brzmi następująco:

,,Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.”

Reasumując, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika, staje się pracodawcą a co za tym idzie zaczynają obowiązywać go przepisy wynikające z Kodeksu pracy, między innymi te dotyczące BHP.

Jednym z takich przepisów jest Art. 2373 § 21 KP, który nakłada na pracodawcę obowiązek odbycia szkolenia okresowego BHP.

Przepisy jasno określają rodzaj oraz czasookres szkolenia, które pracodawca powinien odbyć. Szkolenie, które należy ukończyć to „szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami”. Szkolenie w formie online znajdziecie Państwo na naszej platformie klikając w link  https://opensafe.pl/produkt/szkolenia/szkolenia-okresowe/szkolenie-okresowe-z-zakresu-bhp-dla-pracodawcow-i-innych-osob-kierujacych-pracownikami/

Pierwsze szkolenie okresowe BHP pracodawca powinien ukończyć w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, ważność szkolenia wynosi 5 lat.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 2. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 3. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Program szkolenia okresowego BHP dla pracodawców powinien uwzględniać następujące treści:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
   • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
   • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
   • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego