OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Kto w firmie jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP?

Często słyszymy od klientów to pytanie. Czy odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów bhp jest pracownik? pracodawca? kierownik? specjalista ds. bhp? W poniższym wpisie wyjaśnimy co na ten temat mówią przepisy prawa.

Pełniąc rolę pracodawcy, jest się odpowiedzialnym za funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa oraz za określenie zasad jego funkcjonowania. Dotyczy to również zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zgodnie z przepisami, to pracodawca ma obowiązek chronić życie i zdrowie zatrudnionych w firmie pracowników, poprzez zapewnianie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Mówi o tym Art. 207. Kodeksy pracy

§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2. [1]

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
  3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
  4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
  5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
  6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
  7. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Z powyższego artykułu wynika, że pracodawca ponosi pełną odpowiedzialnością za wszystkie osoby przebywające w danym przedsiębiorstwie. Od pracodawcy wymaga się również organizowania szkoleń w zakresie bhp dla pracowników oraz osobistego przejścia odpowiedniego szkolenia bhp, którego celem jest nabycie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

https://opensafe.pl/produkt/szkolenia/szkolenia-okresowe/szkolenie-okresowe-z-zakresu-bhp-dla-pracodawcow-i-innych-osob-kierujacych-pracownikami/

Warto dodać, że przepisy dopuszczają możliwość odbycia szkolenia w różnej formie, jedną z nich są szkolenia online, które znajdują się w naszej ofercie. Pełna oferta szkoleń bhp dostępnych na platformie www.opensafe.pl znajduję się w zakładce CENNIK SZKOLEŃ BHP

Co w przypadku osób kierujących pracownikami, liderów oraz brygadzistów?

Jeśli pracodawca zatrudnia osoby pełniące funkcję kierownicze, to jednocześnie przekazuje im część odpowiedzialności za dany dział, obszar lub zmianę.

Zgodnie z przepisami prawa osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do znajomości przepisów o ochronie pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z art. 207 par. 3 kodeksu pracy

W skrócie oznacza to, że brygadzista zmianowy odpowiada za swoją zmianę, lider obszaru za obszar, a kierownik działu technicznego za dział techniczny. Należy pamiętać o tym, że pełniąc funkcję kierownicze odpowiada się za bezpieczeństwo ludzi ze swojego działu/ obszaru.

Nie zmienia to jednak faktu, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w całym przedsiębiorstwie.