OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Czym jest instruktaż stanowiskowy pracownika?

Zatrudniając nowego pracownika, należy zapewnić mu szkolenie wstępne z zakresu BHP. Szkolenie to składa się z dwóch części- instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Kiedy przeprowadzany jest instruktaż stanowiskowy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
  • pracownika przenoszonego na inne stanowisko pracy;
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Ważne!

  • Należy pamiętać o tym, że pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk;
  • Instruktaż stanowiskowy należy zorganizować przed rozpoczęciem pracy przez pracownika.

Co ma na celu przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego?

Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez pracownika:

  • informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
  • wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
  • wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Kto ma obowiązek zapewnić instruktaż stanowiskowy?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, to na pracodawcy ciąży obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp. Zgodnie z artykułem 2373 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierującą pracownikami wyznaczona przez pracodawcę lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Ile czasu powinien trwać instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy musi trwać co najmniej 8 godzin lekcyjnych.
Należy jednak pamiętać o tym, że czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Jak prawidłowo udokumentować fakt odbycia przez pracownika instruktażu stanowiskowego?

Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik powinien potwierdzić pisemnie w karcie szkolenia wstępnego bhp. Dodatkowo w karcie szkolenia wstępnego powinno widnieć imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż stanowiskowy oraz podpis kierownika komórki organizacyjnej.

Ważne!

  • Prawidłowo wypełnioną kartę szkolenia wstępnego bhp należy przechowywać w aktach osobych pracownika.