Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegóły szkolenia

Szkolenie okresowe dla Osób Kierujących Pracownikami z zakresu BHP skierowane jest dla wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych przedsiębiorstw, spółek czy zakładach prywatnych, ale także urzędach, spółdzielniach i placówkach oświatowych. Szkolenie to dotyczy także innych osób, które w swojej pracy kierują pracownikami.

Ważność szkolenia
5 lat

Program szkolenia

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
  1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Źródła prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy, zewnętrzne i wewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru nad warunkami pracy
  3. Stosunek pracy
  4. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracowników
  5. Ochrona pracy kobiet i młodocianych
  6. Profilaktyczna ochrona zdrowia
  7. Wypadki przy pracy
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  1. Klasyfikacja oraz rodzaj czynników w środowisku pracy (szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne)
  2. Obowiązki pracodawcy w zakresie przeprowadzania badań środowiska pracy oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  3. Maszyny, urządzenia techniczne oraz transport wewnątrzzakładowy
  4. Ryzyko zawodowe
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  1. Pojęcie ergonomii
  2. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
  3. Wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy z monitorem ekranowym
  4. Drogi wewnątrzzakładowe
  5. Środki ochrony indywidualnej
  6. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
  7. Znaki bezpieczeństwa
 4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
  1. Szkolenia BHP / Metodyka szkolenia (z uwzględnieniem instruktażu stanowiskowego)
  2. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 5. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  1. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
  2. Zasady postępowania podczas pożaru
  3. Znaki bezpieczeństwa
  4. Ewakuacja
  5. Sprzęt gaśniczy
  6. Pierwsza pomoc w razie wypadku
  7. Postępowanie osoby udzielającej pomocy
  8. Pierwsza pomoc w innych stanach zagrożenia życia i zdrowia
Zobacz jak może wyglądać Twój certyfikat

Co otrzymujesz

Szkolenie nieograniczone czasem

Dowolną ilość podejść do egzaminu

Certyfikat​

Fakturę VAT

Podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) ; Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 20.04..2020 r.

Jak uzyskać dostęp do szkolenia?

90,00