OpenSafe - szkolenia BHP - logo

Regulamin

OpenSafe

§1

Słownik

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wskazane określenia i wyrazy, należy je rozumieć w następujący sposób:

Administrator – Piotr Frydryszak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Piotr Frydryszak OpenSafe” z siedzibą w Kościanie, ul. Sosnowa 5, 64-000 Kościan, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 6981808695, REGON: 382103333

Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287);

Regulamin – określony przez Usługodawcę regulamin w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy;

Reklamy – wszelkie materiały o charakterze reklamowym, promocyjnym czy też marketingowym zamieszczane w Serwisie przez Usługodawcę lub osoby trzecie;  

Serwis – serwis internetowy wydawany i udostępniany przez Usługodawcę pod aktualnym adresem http://www.opensafe.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniem do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją;

Szkolenie – odpłatna Usługa polegająca na:

 1. umożliwieniu Usługobiorcy wzięcia udziału w zajęciach dydaktycznych z zakresu w postaci udostępnionych Usługobiorcy przez Usługodawcę Treści cyfrowych;
 2. udostępnieniu Usługobiorcy testu on-line, którego pozytywny wynik stanowi warunek otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia (Certyfikatu);

Treści – wszelkie treści bez względu na ich formę i sposób przekazu udostępniane przez Usługodawcę w ramach Serwisu, w tym Szkolenie;

Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę Usług na rzecz Usługobiorcy; 

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu;

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu;

Usługodawca – Piotr Frydryszak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Piotr Frydryszak OpenSafe” z siedzibą w Kościanie, ul. Sosnowa 5, 64-000 Kościan, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 6981808695, REGON: 382103333,  adres strony internetowej: www.opensafe.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu: [email protected] Zmiana którejkolwiek z ww. danych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu i jest podawana do wiadomości Usługobiorcom poprzez zamieszczenie zmiany w Serwisie;

Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).

§2

Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Usługobiorcę w przeglądarce internetowej adresu Serwisu lub skorzystania przez Usługobiorcę z przekierowania do Serwisu z innych stron internetowych lub z wiadomości elektronicznych.
 2. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku zakończenia przez Usługobiorcę korzystania z Usług udostępnionych w ramach Serwisu, Umowa rozwiązuje się automatycznie, z chwilą opuszczenia Serwisu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, a w przypadku Usług odpłatnych z chwilą usunięcia utworzonego wcześniej Konta/Konta i jego Subkont.

§3

Usługi

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi:
 1. nieodpłatne:
 1. udostępniania i/lub pobierania Treści;
 2. udostępniania formularza kontaktowego;
 3. prowadzenia Konta Usługobiorcy;
 4. prowadzenia Subkonta;
 5. wyświetlania Reklam;
 1. odpłatne:
 1. udostępniania Szkolenia,
 2. sporządzenia i doręczenia odpisu Certyfikatu.
 1. Usługobiorcę w ramach korzystania z Usług obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4

 1. Wszelkie prawa do Treści są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy ewentualnie na rzecz podmiotów, które w ramach prowadzonej współpracy z Usługodawcą udostępniły Mu Treści. Treści podlegają ochronie przewidzianej przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego oraz międzynarodowego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Korzystanie z Treści udostępnionych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do tych Treści. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zabronione jest
  w szczególności:
 1. dokonywanie, zwłaszcza w celach zarobkowych i komercyjnych kopiowania, modyfikowania lub transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Treści lub ich fragmentów,
 2. rozpowszechnianie Treści udostępnianych w Serwisie,
 3. pobieranie Treści i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub we fragmentach.
 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Treści w ramach dozwolonego użytku, które nie będzie naruszać normalnego korzystania z Treści przez innych Usługobiorców i nie będzie godzić w słuszne interesy Usługodawcy i podmiotów z Nim współpracujących.
 2. Usługobiorcy mogą zamieszczać w ramach własnych stron i kont na innych portalach przekierowania do Treści pod warunkiem, że jednocześnie z przekierowaniem zostanie zamieszczona informacja o treści „Źródło: OpenSafe.pl”.  
 3. Jakiekolwiek inne niż określone w ust. 2 – 4 korzystanie z Treści udostępnianych w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej i doręczonej Usługobiorcy jest zabronione, a naruszenie praw Usługodawcy do rzeczonych Treści będzie skutkować pociągnięciem Usługobiorcy do przewidzianej prawem odpowiedzialności. 
 4. Treści udostępniane w Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym i szkoleniowym i zostały oparte na źródłach, które Usługodawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców lub osób trzecich z tytułu szkód związanych z użytkowaniem i wykorzystaniem Treści. 
 5. Usługobiorca może pobierać i utrwalać tylko te Treści, co do których Usługodawca wyraźnie oświadczył w niniejszym Regulaminie lub w ramach Serwisu, że ich pobieranie i utrwalanie jest dozwolone.   

§ 5

 1. W ramach Serwisu wyświetlane mogą być Reklamy towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty, z którymi Usługodawca zawarł umowę o wyświetlanie Reklam w ramach Serwisu.  
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Reklam dotyczących towarów i usług oferowanych przez osoby trzecie.
 3. Do Reklam, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia
  § 4 Regulaminu. 

§ 6

Korzystanie z Usług

 1. W celu zakupu Szkolenia Usługobiorca powinien dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Szczegółowy zakres usługi Szkolenie, w tym wymagania techniczne dla obsługi systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Usługodawca, wskazane są na stronie Serwisu. Przy czym, w celu odtwarzania transmisji, wymagane jest posiadanie przynajmniej łącza internetowego oraz urządzenia do odbioru dźwięku (np. głośniki lub możliwość podłączenia słuchawek), pozwalającego odtworzyć transmisję dźwięku w ramach usługi Szkolenia
 3. Po zakończonym Szkoleniu i zdaniu testu w formie on-line, Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy zaświadczenie o odbyciu Szkolenia (Certyfikat). Zaświadczenie doręczane jest Usługobiorcy w formie wiadomości elektronicznej na wskazany przy rejestracji adres e-mail. 
 4. Usługodawca może doręczyć Usługobiorcy zaświadczenie o odbyciu Szkolenia w formie papierowej – za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. – na prośbę Usługobiorcy złożoną Usługodawcy w formie wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. 
 5. Koszt wysłania pierwszego papierowego egzemplarza zawiera się w cenie danego Szkolenia. 
 6. Na wniosek i koszt Usługobiorcy, w terminie ustalonym uprzednio z Usługodawcą, zostanie Mu sporządzony i doręczony odpis Certyfikatu w formie papierowej.
 7. Warunkiem otrzymania zaświadczenia (Certyfikatu), o którym mowa powyżej, jest uczestnictwo on-line w zajęciach teoretycznych i praktycznych, prowadzonych w ramach Szkolenia (poprzez odtworzenie udostępnionych w ramach usługi Szkolenie Treści), a także zdanie testu on-line, o czym Usługobiorca każdorazowo informowany jest przed złożeniem zamówienia.

§7

Termin świadczenia usługi Szkolenia

 1. Przed zamówieniem usługi Szkolenia, Usługobiorca może wyrazić zgodę na rozpoczęcie przez Usługodawcę świadczenia usługi Szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej, wyrażana jest przez Usługobiorcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia Usługi.
 3. Usługobiorca jest informowany, że po wykonaniu przez Usługodawcę w całości usługi Szkolenia, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 4. Po otrzymaniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia i zawarcia Umowy.
 5. W trakcie rejestracji lub wypełniania Formularza kontaktowego, Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§8

Subkonta Usługobiorcy

 1. Usługa Subkonta polega na możliwości dodania w ramach Konta Usługobiorcy kont umożliwiających skorzystanie z zamówionej przez Usługobiorcę usługi Szkolenia przez wskazane przez niego osoby. 
 2. Usługobiorca, dla którego ma zostać utworzone Subkonto, otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na wskazany przy Rejestracji adres e-mail, kod weryfikacyjny, w celu potwierdzenia utworzenia Subkonta i jego aktywacji. Aktywacja Subkonta następuje poprzez wpisanie kodu weryfikacyjnego w formularzu rejestracyjnym. Celem założenia Subkonta jest udostępnienie Szkolenia pracownikowi, przez jego pracodawcę.
 3. W celu Rejestracji, Usługobiorca powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Usługobiorca ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Usługobiorca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Szkolenia, zaś Usługobiorca uzyskuje możliwość dostępu do Konta
  i Subkont oraz dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§9

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, opracowania ofert, wykonania usług i umów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dokonania transakcji sprzedażowych i zakupowych, zachowania relacji biznesowych, a także w celu przesyłania informacji w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest artykuł 6 ust. 1 lit. a – c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do kontaktu, wykonania usługi bądź umowy. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości Administratora.
 4. Odbiorcą danych osobowych Usługobiorcy są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający Administratora w jego działalności (m.in. obsługa IT, obsługa prawna, obsługa marketingowa). 
 5. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Usługobiorca ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Administrator przetwarza dane Usługobiorcy do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora – do momentu uwzględnienia sprzeciwu bądź, jeżeli dotyczą marketingu bezpośredniego – do momentu wniesienia sprzeciwu.
 7. Przetwarzane kategorie danych osobowych Usługobiorcy to dane, które pochodzą bezpośrednio od Niego (lub zostały przekazane w imieniu Usługobiorcy) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 8. Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§10

Zamówienie i płatności

 1. Szkolenie można zamawiać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia Usługobiorca powinien wykonać co najmniej następujące czynności,
  z których część może być wielokrotnie powtarzana: 
 1. dodanie do koszyka wybranego Szkolenia;
 2. wybór rodzaju płatności;
 3. złożenie w Serwisie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 1. Zawarcie umowy z Usługobiorcą następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy 24  jest realizowana niezwłocznie, chyba że Usługobiorca nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Usługodawcę.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685) Usługobiorca, który chce otrzymać fakturę wystawioną na firmę przy dokonaniu zamówienia zobowiązany jest podać numer NIP, który będzie widoczny na paragonie. W momencie wystawienia paragonu bez numeru NIP, późniejsze otrzymanie faktury nie będzie możliwe.

§11

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorcy, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Usługobiorca może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem www.opensafe.pl/ odstąpienie od umowy lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Usługobiorca nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy złożonego przez Usługobiorcę zwróci Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Usługobiorcy rzeczy, a jeżeli Usługobiorca wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Usługodawca nie zwróci Usługobiorcy dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. Jeżeli pierwotnie Usługobiorca skorzystał z darmowej wysyłki zwrot pieniędzy
  za przesyłkę zwrotną nie przysługuje.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Usługobiorca.
 9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Usługobiorcy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 10. Usługobiorcy zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia
  od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Usługobiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§12

Reklamacje

 1. Usługobiorca może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej [email protected]
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od jej otrzymania. 
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w treści reklamacji.

§13

Postanowienia dodatkowe

 1. Usługodawca przed zawarciem Umowy nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin
  w Serwisie, a także – na ich żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie
  i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje
  się Usługobiorca.
 2. Z zastrzeżeniem trybu składania i rozpatrywania reklamacji, o którym mowa w §10 Regulaminu, Usługodawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń.
 3. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 4. Korzystanie przez użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.